مرکز مخابراتیپیش شماره هاوضعیت فروش
اطاقور لنگرود42583-42584مجاز
املش4272-4273مجاز
عباس آباد آستارا4480مجاز
آستانه اشرفیه4212-4213-4214مجاز
بازار جمعهبزودی
انزلی pcبزودی
مرکز ۳ انزلی4442-4443-4444مجاز
مرکز ۴ انزلی4452-4453-4454-4455مجاز
مرکز ۴۲۱ انزلی4451مجاز
پره سر4460مجاز
پیربازاربزودی
تالش4421-4422-4423-4425مجاز
چابکـسر۲4266مجاز
چابکـسر۳بزودی
حسن رود4440مجاز
خمام3442مجاز
بلوار گیلان (۷۲۷) رشت 3377-3378مجاز
روبیاتی(مرکـز ۶ رشت)3360-3361-3362-3366مجاز
زیرساخت گلسار رشت-pc3311-3312-3313مجاز
شهداء رشت ( مرکـز ۲ )3322-3323-3324-3325-3326مجاز
قندی رشت ( مرکـز ۳)3331-3332-3333-3334مجاز
محبی رشت ( مرکـز۷) 3372-3373-3374-3375-3376مجاز
نهی قناد-ریموت۴(فلکـه گاز)3347مجاز
رضوانشهر4462مجاز
رودبار3462مجاز
مرکـز ۲ رودسر 4261-4262مجاز
مرکـز ۳ رودسر 4263مجاز
سنگر3452مجاز
سیاهکل4232مجاز
شفت3478مجاز
شلمان42512-42513-42514-42515مجاز
صومعه سرا4432-4433مجاز
ضیابر4431مجاز
فومن3472-3473مجاز
کـوچصفهان3455مجاز
کـومله4257مجاز
کـیاشهر4282مجاز
22 آبان لاهیجان4221-4222-4223-4224مجاز
مرکـز۴ لاهیجانبزودی
مرکز ۳ لاهیجان4233-4234مجاز
لشت نشا3440مجاز
لوشان3460مجاز
ماسال4466مجاز
منجیل3464مجاز