عنوان سرویسسرعتساعت رایگانحجممدت زماننصبتخفیفقیمت
پاییزه – تمام شدهتا ۱۰ مگابیت2 الی ۸ صبح نیم بها24 گیگ12 ماهاختیاری44 هزار تومان
المپیک – تمام شدهتا ۱۰ مگابیت6 گیگ12 ماهاختیاری6 هزارتومان
عصرانه – تمام شدهتا ۱۶ مگابیت265 گیگ رایگان در ساعات ۱۶ تا ۲۰100 گیگ18 ماهاختیاری99 هزار تومان
سرویس ۹۰ – تمام شدهتا ۶ مگابیت90 گیگ3 ماهاختیاری66 هزار تومان